Termeni & Conditii

1. DEFINIȚII

Părțile care sunt de acord și declară că se supun regulilor contractuale și terminologiile indicate vor fi menționate mai jos: – CLIENTUL subiectul care promovează procesul de semnare a acestui contract în vederea utilizării serviciilor furnizate de EdcNet înțeles ca subiectul care furnizează serviciile menționate în acord, identificat legal în Europa Data Center srl care propune prezentul contract de furnizare a serviciilor. În continuare, se va face referire la anumite nume tehnice sau comune, în special: – HOSTING Furnizarea resurselor fizice / logice de către EdcNet în beneficiul CLIENTULUI într-o formă neexclusivă și cu caracteristici predefinite care nu pot fi modificate de CLIENT, de obicei, – CLIENTUL folosește resursele necesare pentru a opera un site web cu toate funcțiile. declarate în caracteristicile tehnice.
CLOUD HOSTING / CLOUD SERVER / INFRASTRUCTURA CLOUD Pregătirea resurselor fizice / logice de către EdcNet în beneficiul CLIENTULUI într-o formă nu neapărat exclusivă și cu caracteristici predefinite care pot fi modificate de CLIENT, de obicei, dar nu exclusiv, pune CLIENTUL într-o poziție să profite de resursele necesare pentru a efectua medii de calcul, baze de date și stocare conectate la internet conform protocolului IP și interoperarea cu acesta. -HOSTING DEDICAT Pregătirea resurselor fizice / logice de către EdcNet pentru beneficiul CLIENTULUI într-o formă exclusivă și cu caracteristici predefinite care nu pot fi modificate de către CLIENT, permite de obicei -CLIENTUL să utilizeze resursele necesare pentru a opera un site web cu toate funcțiile. declarate în caracteristicile tehnice. Locuință sau colocare Pregătirea resurselor fizice / logice de către EdcNet CLIENTULUI într-o formă exclusivă și cu caracteristici predefinite modificabile de către CLIENT, Fiecare resursă rămâne proprietatea -FURNIZORULUI și este acordată în utilizare CLIENTULUI. -DOMENIU NUME Nume mnonic pentru identificarea în mod unic a unei resurse IP în rețea, EdcNet efectuează, dacă nu este indicat altfel, serviciile de înregistrare și / sau transfer ale acestui nume, având grijă de procedurile din numele CLIENTULUI.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

EdcNet propune CLIENTULUI stipularea condițiilor care permit aceluiași să profite de serviciile solicitate cu caracteristicile și performanțele definite de tipul selectat așa cum este raportat în fișa tehnică a produsului, parte integrantă a acestui acord. Transferul total sau parțial către terți, definit ca „revânzare” a serviciilor reglementate de prezentul acord este permis, sub rezerva responsabilităților și limitărilor stabilite. Orice serviciu definit accesoriu serviciului la care se face referire în obiectul contractului, care poate fi solicitat de către client chiar și după stipulare, este supus condițiilor prezentului acord și este considerat o componentă solidă a serviciului. Schema contractuală aplicabilă va fi cea a închirierii lucrurilor sau a licenței de utilizare, pentru care CLIENTUL nu va dobândi niciodată proprietatea serviciilor prestate cu excluderea din această clauză a efectelor care decurg din nicio procedură pentru înregistrarea numelui de domeniu pentru pe care FURNIZORUL operează în regim de mandat.

3. METODE DE LIVRARE

Furnizarea are loc în conformitate cu formulele identificate la articolul 1. Aceste condiții generale sunt aplicabile tuturor serviciilor activate chiar și după prima perioadă de valabilitate. Aceste servicii vor fi furnizate în condițiile indicate în forma descriptivă și vor fi incluse în condițiile generale ale prezentului acord. Serviciile individuale vor fi activate și dezactivate urmând procedurile stabilite, unde nu este indicat, se va face trimitere la dispozițiile generale de retragere din articolul 8.

4. GARANȚIE DE PERFORMANȚĂ

EdcNet se angajează să ofere serviciilor caracteristicile conforme cu cele indicate în descrierile produsului la data activării produsului; fără a aduce atingere necesității de a continua actualizările hardware și software pe baza circumstanțelor contingente. De asemenea, garantează o continuitate a serviciului (SLA), cu excepția cazului în care se indică altfel, de la 99,00% la 99,90% referit la luna de calcul solar, în lipsa căreia recunoaște o compensație egală cu valoarea totală a taxelor prevăzute în perioada de calcul menționată (luna) și cu referire la serviciul pentru care s-a produs starea defectului de garanție. Pentru ca analiza SLA definită mai sus să fie admisă, serviciul trebuie să fie neîntrerupt. foarte activ pe toată perioada de calcul; în cazul disputelor privind fondul, procedura descrisă la articolul 11 este recunoscută ca fiind aplicabilă.

5. RESPONSABILITATEA PENTRU DATE

CLIENTUL este răspunzător pe deplin de datele care intră în partea de memorie stabilă rezervată acestuia de către EdcNet și pentru orice litigii legate de distribuția online a acestor date. Prin semnarea acestui acord, sunteți de acord să scutiți EdcNet de responsabilitățile civile și / sau penale derivate din stocarea și difuzarea datelor pe care le-a introdus, care încalcă orice lege aplicabilă sau viitoare reglementări în cursul prezentului acord. CLIENTUL este responsabil pentru încălcările drepturilor de autor cauzate de date sau programe care fac obiectul drepturilor de autor conținute pe server și care nu sunt furnizate în mod expres de EdcNet și vor fi obligați să elibereze EdcNet de orice fel și tip de sarcină care decurge din astfel de încălcări, precum și orice încălcări făcute de CLIENT și conectate la utilizarea în orice mod a DOMENIULUI DOMENI, după cum este specificat mai sus.

6. ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ÎNTREȚINERE

EdcNet oferă asistență tehnică hardware și software limitată la sistemul său de operare și la serviciile de bază menționate, intervențiile efectuate asupra echipamentelor cauzate sau anomalii inerente direct atribuibile inexperienței CLIENTULUI nu sunt incluse în costurile prezentului acord. Orice formă de asistență tehnică acordată clientului cu privire la problemele de programare și / sau de gestionare care nu sunt legate direct de funcționalitățile oferite și indicate în fișa tehnică a produsului și care se referă direct la serviciile prestate de FURNIZOR este exclusă, cu excepția cazului în care este convenit în mod explicit. Asistența tehnică este oferită CLIENTULUI pe întreaga perioadă contractuală de furnizare a serviciilor ale cărei metode de utilizare vor fi comunicate de EdcNet la adresa web specificată mai sus.

7. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord general are o durată nedeterminată, cu excepția cazului în care una dintre părți nu notifică anularea, prin scrisoare recomandată cu chitanță de retur sau cu alte mijloace de comunicare, inclusiv electronice, cu condiția să fie asistată de confirmarea furnizorului, cu un avans de 30 de zile la data încetării solicitate. Serviciile individuale sunt definite, activate sau terminate în urma indicațiilor în acest sens de către client prin portalul pregătit de FURNIZOR. De asemenea, comunicările de activare sau de încetare a serviciilor prin scrisoare recomandată cu chitanță de retur sau alte mijloace de comunicare, inclusiv electronice, cu condiția ca acestea să fie asistate de confirmarea furnizorului, vor fi considerate echivalente cu un avans de 30 de zile. Toate serviciile, cu excepția cazului în care se indică altfel, sunt reînnoite automat pe baza duratelor naturale indicate în descrieri. CLIENTUL nu a activat niciun serviciu pentru o perioadă care depășește trei luni, acest contract general este considerat reziliat. „

8. RETRAGERE UNILATERALĂ

Dacă CLIENTUL se retrage din prezentul acord înainte de expirarea serviciilor conectate, este în orice caz obligat să plătească întreaga cotă economică relevantă, de asemenea, pentru perioada de serviciu care nu este luată ca plată. EdcNet își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul total sau parțial și fără o notificare prealabilă din cauza încălcărilor tehnice, conduite sau economice grave din partea CLIENTULUI. EdcNet este obligat să notifice CLIENTUL în avans cu 30 de zile înainte de expirarea contractului dacă, în lipsa unor defecte în conduita CLIENTULUI, acesta nu mai este în stare sau nu intenționează să mențină prezentul acord activ la sfârșitul acestuia expirare naturală.

9. TAXE ECONOMICE

CLIENTUL este obligat să plătească cheltuielile economice cu taxa în modul prevăzut de tipul serviciului și indicat în cererea de serviciu, la prezentarea unei facturi comerciale și până la data indicată în aceeași sau în avans în cazurile prevăzute. CLIENTUL recunoaște legitim debitul posibil în factura costurilor de colectare și comunicare. Este posibil, pentru unele servicii, ca pe o perioadă contractuală să nu existe taxe economice. Este responsabilitatea CLIENTULUI de a asigura regularitatea poziției sale economice față de EdcNet. În cazul întârzierii dincolo de expirarea documentului fiscal, taxele curente pentru neplată se vor aplica automat; rata dobânzii implicită pentru serviciile neplătite este identificată în conformitate cu articolul 5 din Decretul legislativ nr.321 din 9/10/2002 și se calculează că FURNIZORUL are dreptul de a modifica, prin actualizarea listelor de prețuri prezente pe site-ul său, prețurile în creștere a creșterii indicelui FOI pregătit de ISTAT. „

10. SUSPENDAREA SERVICIULUI

EdcNet are dreptul de a suspenda, fără notificare prealabilă, furnizarea serviciului, în caz de urgență În unul dintre următoarele cazuri: Părțile care sunt de acord și declară că se supun regulilor contractuale și terminologiile indicate vor fi menționate mai jos: CLIENTUL subiectul care promovează procesul de semnare a acestui contract în vederea utilizării serviciilor furnizate de EdcNet înțeles ca subiectul care furnizează serviciile menționate în acord, identificat legal în Europa Data Center srl care propune prezentul contract de furnizare a serviciilor. În continuare, se va face referire la anumite nume tehnice sau comune, în special: Dacă suspendarea serviciului este consecventă la alineatele (a), (b) EdcNet își rezervă posibilitatea de a extinde efectele suspendării serviciului și la alte relații contractuale distincte de cele prezente, în mod corespunzător constituite și care există cu „suspendarea” CLIENTULUI sau „încetarea” serviciilor înseamnă imposibilitatea totală – respectiv temporară sau definitivă – de a utiliza serviciile reglementate de prezentul contract prin orice mijloc de telecomunicații. „suspendarea” sau „încetarea” serviciului nu va duce la distrugerea imediată a niciunui material prezent în serviciile menționate la articolul 1, material pentru care – după perioada de 15 zile de la data suspendării și / sau a încetării serviciului – eliminarea de pe serverele deținute de FURNIZOR și distrugerea acestuia este considerată a fi autorizată. CLIENTUL nu poate face niciodată cerere de daune împotriva FURNIZORULUI, după ce este specificat în alineatele anterioare. „

11. JURISDICȚIE

Relația de ofertă este reglementată de legile statului Roman. Pentru toate litigiile referitoare la prezentul acord, părțile recunosc competența exclusivă și subsidiară a instanței de la Craiova; în principal, va fi responsabil un arbitru, care va urma procedurile stabilite prin regulamentul depus la Camera de Comerț din Craiova. Utilizarea de către EdcNet a uneia dintre procedurile prevăzute la articole 633 și urm. Codul de procedură civilă acesta va renunța expres la clauza de arbitraj extinsă aici.

12. COMUNICĂRI ȘI SEDIUL CLIENTULUIE

Orice comunicare referitoare la acord va fi făcută în scris, trimisă prin scrisoare recomandată cu chitanță de întoarcere. sau prin telegramă la adresele indicate în prezentul acord și recunoscute drept corecte. În orice caz, dacă CLIENTUL indică o adresă incorectă sau nu are diligența normală pentru actualizarea acesteia, comunicările vor fi considerate totuși de succes.

13. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE; CLAUZA DE REGÂNDIRE A APLICAȚIEI

Acest contract va avea efect imediat între părți; data de începere a serviciilor individuale va fi dedusă din disponibilitatea acelorași prestate de EdcNet către CLIENT, prin activarea serviciului solicitat. Orice servicii auxiliare la principal, necesare după activarea serviciului principal, vor expira automat la încetarea serviciului principal din termenul de mai sus termenul pentru c.d. „Clauza de reconsiderare”, în aplicarea prevederilor Decretului legislativ 185/99, care se va aplica atât „consumatorilor” în sensul cerut de lege. termenul pentru exercitarea acestui drept este de 10 zile de la data activării serviciului. „

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că datele cu caracter personal prelucrate sunt cele furnizate de Dumneavoastră către EdcNet, pentru îndeplinirea relației contractuale definite. Acest articol este detaliat în secțiunea de confidențialitate a site-ului EdcNet specificat mai sus. Consimțământul dat de (CLIENT) pentru utilizarea datelor lor cu caracter personal este necesar în scopul executării acestui contract, de asemenea, în legătură cu activitățile terților indispensabile îndeplinirii și verificării obligațiilor prelucrării datelor dvs. personale, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 GDPR este edcNet; Mai mult, controlorul de date în conformitate cu art. 37 GDPR a numit Managerul de protecție a datelor. Informațiile complete cu informațiile necesare despre modul de procesare a datelor cu caracter personal, bazele legale, ciclul de viață al datelor cu caracter personal și orice alte informații sunt disponibile la https: / /www.edcnet.ro furnizarea tuturor datelor referitoare la prezentul contract este strâns legată de executarea relației pentru care orice lipsă de consimțământ va face imposibilă executarea relației contractuale.

15. REINSTALAREA SISTEMULUI OPERATIV

Reinstalarea sitemului operativ este gratuita pentru prima comanda pentru serviciul de ( colocare si servere dedicate ).
Se ofera o a 2-a reinstalare a sistemului operativ fara costuri pentru instalare. Pentru reinstalarile unui sistem sau mai multe de 3,se percepe costul de €10.00 pe instalare.